1.6 Nepoštivanje odredbi PUP-a povijesne jezgre grada Splita


Na prostoru Rive, prilikom raspisivanja Natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja i urbane opreme središnjeg dijela splitske Rive, na snazi je bio PUP povijesne jezgre Grada Splita izrađen i donešen u skladu s planom šireg područja – GUP-a Grada Splita iz 1978. godine, te je priložen kao sastavni dio prostorno-planske dokumentacije Programa natječaja.
PUP povijesne jezgre vrijedi za Zona A (UNESCO)

Ako se raspisivač poziva na ovu aktualnu prostorno-plansku dokumentaciju, onda je interesantno pročitati što se u „Izmjenama i dopunama PUP-a povijesne jezgre“ iz 1997. godine kaže za „urbanu opremu“ – članak 8. stav 3:

3. URBANA OPREMA

3. 1. Sadržaj, oblikovanje i raspored urbane opreme utvrdit će se na temelju projekta urbane opreme. Projekt urbane opreme može se raditi za pojedine segmente (rasvjeta, informiranje, oglašavanje itd.) ali uvijek za ukupni prostor jezgre ili iznimno za dio jezgre koji predstavlja u kontekstu urbanog opremanja zasebnu cjelinu, a po prethodno dobivenoj suglasnosti Savjeta za povijesnu jezgru i Savjeta za urbanizam.
Projekt urbane opreme, ili nekoga njezina segmenta, donosi Gradsko poglavarstvo uz prethodnu verifikaciju na Savjetu za povijesnu jezgru i Savjetu za urbanizam.

3.2. U roku od 6 mjeseci od donošenja ovih odredaba Poglavarstvo Grada Splita donijet će planove za segmente urbane opreme:
- koncept rasvjete i izbor rasvjetnih tijela,
- sustav informiranja i oglašavanja s posebnim osvrtom na načine postavljanja i likovna
  rješenja natpisa (reklama) na pročeljima zgrada,
- projekt inventara urbane opreme.

3. 3. Projekti urbane opreme i njihova realizacija izrađuju se i za prostore za koje je predviđeno provođenje urbanističko-arhitektonskih natječaja, kako bi se do konačnog rješenja i uređenja tih prostora omogućilo njihovo kvalitetno opremanje i korištenje. Ako su provedenim urbanističko-arhitektonskim natječajem za pojedine prostore utvrđena i rješenja urbane opreme, opremanje tih prostora mora se provesti po tim, natječajem dobivenim, rješenjima.

3. 4. Za postavu bilo kojega segmenta urbane opreme u slobodnome prostoru, na zidnim površinama i na krovovima zgrada, a koji se ne definira projektima urbane opreme po postupku propisanom ovim Odredbama, potrebno je dobiti suglasnost Ministarstva kulture – Konzervatorskog odjela Split i Komisije Savjeta za povijesnu jezgru.

3. 5. Ako se u strukturi gradske uprave uspostavi stručno tijelo koje će voditi politiku urbanoga opremanja grada i verificirati projekte i rješenja te opreme, u aktima njegova osnivanja utvrdit će se forme participacije i suradnje sa Savjetom za povijesnu jezgru, njegovom Komisijom te Ministarstvom kulture – Konzervatorskim odjelom Split, a što je pretpostavka sagledavanja rješenja urbane opreme u jedinstvenom gradskom prostoru.

Odabrani rad 3LHD upravo radi sve obrnuto. Nije potreban komentar, uz napomenu da od zadane procedure nije bilo ni govora.

Također je posebno zanimljiv i članak 8. točka 4.3 u kojem je izričito navedeno :
Pješačke prometnice u srednjovjekovnoj jezgri (prostor unutar srednjovjekovnih gradskih zidina) moraju biti popločane kamenom u tradicionalnoj postavi i obradi kamena“. - (vidi prilog)
 Nalazi li se prostor Rive unutar srednjovjekovnih gradskih zidina može se zaključiti iz priloženog crteža.

I potpunom laiku je jasno da se prilikom „uređenja“ Rive nitko od sudionika u ovom zahvatu nije pridržavao ovih važnih odredaba koje su kasnije prouzročile velike polemike.