1.7 Nepoštivanje odredbi GUP-a

Zona A (UNESCO)

Aktualni Generalni urbanistički plan grada Splita propisao je odredbe po kojima treba postupiti prilikom zahvata u zaštićenoj zoni stare gradske jezgre koja je pod zaštitom UNESCO-a od 1979. godine (Zona A). Mada je aktualni GUP donesen početkom 2006. godine, dakle prije raspisivanja Natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja i urbane opreme središnjeg dijela splitske Rive, tih odredbi se ipak moralo pridržavati i prilikom zahvata na splitskoj Rivi i zbog njihove važnosti u cijelosti prenosimo taj dio GUP-a (GUP - temeljni prostorno-planski dokumnt koji utvrđuje pravila u organizaciji, korištenju i namjeni prostora i površina, kao i pravila o zaštiti prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti):
IZVADAK IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SPLITA

Članak 93.

9.2.1. Povijesne graditeljske cjeline Zona A

Zona A obuhvaća prostor grada koji je definiran gradnjom baroknih bedema u 17. stoljeću. Današnje granice navedenog područja, iskazane anagrafskim oznakama, pružaju se sljedećim pravcima: početak Trumbićeve obale do križanje iste s Tomićevom ulicom, ulicom Ban Mladenova do spoja sa ulicom Bana J. Jelačića i dalje do Matošića ulice do njenog spoja s Teutinom ulicom. Potom istom prema istoku do njenog spoja sa Sinjskom ulicom i dalje do spoja sa Zagrebačkom ulicom. Potom istom do spoja s ulicom Kralja Zvonimira, jugoistočnim rubom Poljane kneza Trpimira do Obale Lazareta.
Zoni A odgovara režim potpune konzervatorske zaštite povijesne urbane strukture, pejsažnih obilježja te pojedinačnih građevina, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja prostorne i građevne strukture, određene topografijom, povijesnom građevnom supstancom, te raznolikošću namjena i sadržaja.

Mjere zaštite i odredbe za provedbu:

- sanacija i održavanje u povijesnom kontinuitetu očuvane urbane matrice, mjerila i slike naselja, povijesne graditeljske strukture, posebno vrijednih objekata i poteza, te postojeće i očuvane povijesne parcelacije,
- sanacija i održavanje svake zgrade koja je sačuvala izvorna graditeljska obilježja,
- restauracija svake zgrade koja je neprimjerenim zahvatima većim dijelom ili potpuno izgubila obilježja posebno vrijednog kulturnog dobra,
- održavanje i uređenje neizgrađenih površina i pripadajuće urbane opreme, vodeći računa o njezinim autentičnim elementima, kao što su javna rasvjeta, hortikulturna rješenja, uređivanje parcela, te predvrtova,
- sprječavanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih zgrada ili pak neprimjerenih adaptacija kojima se bitno mijenja izvorna arhitektonska zamisao,
- očuvanje karakterističnih rješenja krovova i sprječavanje bitnih promjena gabarita i oblikovanja, budući da su dio autentičnog arhitektonskog rješenja i mjerodavni kao peta fasada u karakterističnoj slici naselja,
- principom postupnosti treba omogućiti odgovarajuću rekonstrukciju i ukidanje degradirajućih elemenata i sadržaja,
- nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje,
- za sve zahvate potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara, bez obzira na postojanje ili ne postojanje rješenja o registraciji ili preventivnoj zaštiti pojedinačnog kulturnog dobra. S obzirom na iznimnu spomeničku vrijednost zone A grada Splita u nacionalnim i međunarodnim okvirima, a sukladno obveznom naputku Ministarstva kulture o sadržaju konzervatorskih podloga za planove prostornog uređenja određuju se manja područja unutar zone A za koje je obvezna izrada konzervatorske studije. Izrada konzervatorskih studija moguća je na dijelovima predloženih zona ili na prostoru više povezanih zona. Nadležni Konzervatorski odjel može odrediti izradu konzervatorske studije kao metode zaštite nepokretnog kulturnog dobra i na prostorima koji u ovoj podlozi nisu izričito navedeni kao područja obvezne izrade konzervatorskih studija. Područja unutar zone A za koje je obvezna izrada konzervatorske studije:
1. RIVA - prostor od istočnih pročelja palače Bajamonti (Dešković) i franjevačkog samostana Sv. Frane na zapade do istočnog ruba Poljane kneza Trpimira uključujući prostor nekadašnjih Lazareta, Lučke kapetanije i Mletačkog mula. Prostor koji je u recentnoj prošlosti doživio veće promjene: nasipanja obale, izgradnje pročelja najuže jezgre grada prema moru, te posebice velika bombardiranja 1943. i 1944. godine kada je bitno promijenjena urbanistička situacija istočnog ruba predmetnog prostora.

Kako se postupilo prilikom uređenja središnjeg dijela splitske Rive i jesu li se u svemu primjenjivale prethodno navedene odredbe?

Analizirajući svaki pojedini graditeljski element i dio opreme postavljen na Rivu (nosači tendi, rasvjetni stupovi, stolice i stolovi, podna rasvjeta, tri vrste klupa, betonske ploče, srkalice - špine), kao i novo hortikulturno uređenje, i laiku je jasno da su grubo povrijeđene odredbe GUP-a u kojima je navedeno:
- nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje,
- održavanje i uređenje neizgrađenih površina i pripadajuće urbane opreme, vodeći računa o njezinim autentičnim elementima, kao što su javna rasvjeta, hortikulturna rješenja...
Unatoč svemu prije navedenom bivši „glavni splitski urbanist“ Branko Poljanić je svaku raspravu o uređenju Rive nastojao banalizirati svodeći sve na „sviđanje“ odnosno „nesviđanje“ izvedene Rive što je nedopustivo za osobu koja je zadužena i odgovorna za provođenje prije navedenih odredbi.

 
Jedan od sporednih elemenata urbane opreme koji svojom impostacijom, oblikom i predimenzioniraošću dominiraju splitskom Rivom

Sukladno odredbi GUP-a:
- principom postupnosti treba omogućiti odgovarajuću rekonstrukciju i ukidanje degradirajućih elemenata i sadržaja
za očekivati je da će se prilikom budućeg uređenja cjelovitog prostora Rive poštovati pravila prilikom građevinskih zahvata u povijesnim prostorima, te da će se ukloniti svi degradirajući elementi i sadržaji.