Prijedlog mjera za unapređenje funkcioniranja prostornih dijelova i urbane opreme Rive


Radna grupa za Rivu
KLASA: 350-01/06-01/0136
URBROJ: 2181/01-12-08-44
Split, 5. ožujka 2008.

Prijedlog mjera za unapređenje funkcioniranja prostornih dijelova i urbane opreme Rive
Sukladno „Rješenju o osnivanju i imenovanju Radne grupe za Rivu“ Gradskog poglavarstva od 8. veljače 2008. godine, imenovana Radna grupa (RG) održala je do danas 4 (četiri) radne sjednice na kojima su njeni članovi detaljno iznosili svoja viđenja „funkcioniranja prostornih dijelova i urbane opreme Rive tijekom proteklih devet mjeseci“, što je spomenutim Rješenjem i bio zadatak ove RG.
Na prvom sastanku RG (14. 2. 2008.) gradonačelnik gosp. Ivan Kuret kratko je dodatno obrazložio zadatak RG-e kazavši:
- kako je osnova rada Radne grupe današnje, izvedeno stanje Rive, bez ulaženja u povijest projekta i neposrednu izvedbu,- kako je nužno procijeniti što se može popraviti, da to predložimo Poglavarstvu, te da sigurno postoje elementi, koji se mogu popraviti
- kako je želja da Riva bude bolja, što opravdava određene intervencije na pojedinim elementima u prostoru i urbanoj opremi. U duhu prethodno rečenog članovi RG su zaista detaljno i analitički iznosili svoja viđenja na „otvorene teme“ u okviru gore formuliranog zadatka (neki i puno šire) što su prema dogovoru i pismeno obrazložili.

Tako je ovaj prijedlog mjera na određen način i rezime tih pisanih viđenja svih članova RG. Prethodno treba napomenuti da se RG nije bavila ili se nastojala ne baviti temama kao što su: rad ocjenjivačkog suda, izbor nagrađenog rada, autorstva, izvođača, kooperanata, nadzora, rad konzervatora i sl. jer je o tome bilo do danas puno priče (pojedinci, građanske i strukovne udruge, ankete, peticije i sl.) u stručnim krugovima i javnosti.

Dakle, prijedlog mjera je u okviru zadataka iz Rješenja Poglavarstva, a sve što su pojedini članovi Radne grupe napisali izvan toga spada u tzv. „anketna“ mišljenja, koja mogu biti korisna u daljnjim analizama funkcioniranja ukupnog prostora Rive i sveukupne urbane opreme, a sve to se nalazi u napisanim mišljenjima članova RG.
Ovaj prijedlog mjera možemo predvidjeti kao one – kratkoročne naravi i one kojima prethode detaljnije analize i specifična promatranja.

PRIJEDLOG KRATKOROČNIH – NEPOSREDNIH MJERA:

Izvedeno stanje temeljem razrade nagrađenog Natječajnog rada, potaklo je neke „otvorene teme“ za raspravu o današnjem izgledu Rive, i otvara prostor mjerama za poboljšanje funkcioniranja prostornih dijelova i urbane opreme Rive. Između ostaloga i ovaj aspekt upućuje na potrebu stanovitih intervencija u dijelovima i elementima koji se nisu pokazali uspješnim.

Nosači tendi u izvedenom obliku dobili su razmjere koje prerastaju značaj funkcije samih štekata i nameću se cjelini prostora Rive, a osobito Dioklecijanove palače, a svojim čvrstim uzdužnim nizom stvaraju dojam novog „zida“ koji dijeli Rivu. Tako je jedna u biti efemerna funkcija, koja je podložna relativno brzim promjenama čvrsto fiksirana u povijesnom prostoru, što je dodatno potencirano integracijom javne rasvjete u nosače tendi. Ovakvim, fiksnim skulpturalnim načinom realizacije ovih nosača, stvorilo je vizualnu prepreku u prvom redu na Dioklecijanovu palaču, ali i na povijesnu matricu zapadnih pročelja Rive.

Postojeće tende ne predstavljaju dovoljno dobro rješenje zaštite od sunca kako po materijalu, tako i po maloj površini koju zasjenjuju.

Odabrana ugostiteljska oprema (stolice i stolovi), upitnih je ergonomskih karakteristika za duži boravak, te previše unificirana za predviđene različite sadržaje na ovom dijelu Rive.

Zbog svega ovoga, nameće se potreba za intervencijom u prostoru štekata (nosači tenda i oprema) te štekata u cjelini, a time i funkcionalnijeg korištenja za raznovrsniju ugostiteljsku ponudu.

Svjesni smo da ovo zahtjeva određene pripremne radnje (analiza sadržaja, kapaciteta, prostorne dispozicije i drugih prostornih tema), no to je zadatak struke, koji može biti realiziran u razumnom roku.
Segmenti javne rasvjete, realizirani su bez ozbiljne studije u ovom dijelu prostora te su iskazali slijedeće nedostatke:
- nedovoljna kvalitetna rasvjeta pročelja Palače
- nedovoljna kvalitetna rasvjeta ostalog dijela južnog pročelja grada nefunkcionalna rasvjeta štekata (bočna rasvjeta na nosačima smeta šetačima)
- neadekvatno tehnološko rješenje i montaža rasvjetnih tijela na zidovima Palače. Radi ovoga, neophodno je izraditi studiju javne rasvjete ovog dijela povijesne jezgre uključujući sve prostorne dijelove Rive, a radi funkcionalnijeg i kvalitetnijeg rješenja ukupne javne rasvjete. Stanje hortikulturno uređenih površina traže zamjenu raslinja biljkama koje mogu uspijevati i odoliti utjecaju mora uz primjereni sustav održavanja.

MJERE KOJIMA PRETHODE DETALJNIJE ANALIZE I SPECIFIČNA PROMATRANJA:

U raspravi i pismenim viđenjima članova RG spominjale su se i druge „otvorene teme“ izvedenog rješenja Rive, koje načelno otvaramo:

- potreba izrade studije hortikulturnog uređenja na prostorima Rive sa svim atributima (kapaciteti, vrste, prirodni hlad i sl.)
- pronađeni veoma vrijedni arheološki spomenici otkriveni tijekom uređenja Rive, upućuju na potrebu posebne studije o njihovom tretmanu (prezentacija u podu, muzej nalaza i sl.) što se odnosi i na očekivane nalaze kod daljnjeg uređenja Rive naročito njen istočni dio

ZAVRŠNA NAPOMENA:

Budući da uređenje Rive nije lak zadatak, promjene ili poboljšanja navedenih »otvorenih tema» treba detaljno i studiozno promisliti, a naročito funkcionalnost prostornih dijelova i pripadajuće urbane opreme, pogotovo što se radi o povijesnom prostoru velike vrijednosti spomeničke baštine. Da bi se poboljšalo postojeće stanje, prostor treba pomno prostudirati – arhitektonski, urbanistički, povijesno, komunikacijski i sociološki, a ne samo „dizajnirati“ ili „komunalno urediti“. Planirani natječaji za uređenje istočnog i zapadnog dijela Rive su prava prilika da i „otvorene teme“ poboljšanja postojećeg stanja uređenog središnjeg dijela Rive bude tema tih natječaja, a u prvom redu projektnih programa kao zadatka natjecateljima.

Mislimo, da se na ovaj način može doći do „jedinstvenog normalnog rješenja“ a u suglasju s povijesnim vrijednostima, tradicijom i ostalim temama ove naše kulturne baštine. Mislimo također, da bi u svemu tome bilo korisno učešće ove Radne grupe, a svakako i priložena pismena viđenja svih članova radne grupe, koja su ujedno i pojedinačna očitovanja o načinu i aspektima poboljšanja „otvorenih tema“ naše Rive.

1. mr.sc. Nikola Grabić, d.i.a., v.r.

2. dr.sc. Robert Plejić, d.i.a., v.r.
3. mr.sc. Goran Nikšić, d.i.a., v.r.
4. Jurica Jelavić, d.i.a., v.r.
5. Dražen Pejković, d.i.a.,v.r.
6. Ante Pejković, dipl.oec., v.r.
7. prof.dr.sc. Inge Tomić-Koludrović, v.r.
8. Lovro Rumora, v.r.
9. Viktor Popović¸ akad.slikar, v.r.